Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro tento internetový katalog.

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro zboží objednané v internetovém katalogu www.machinetech.cz (dále jen „katalog“) od 23.8.2016. Všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Vymezení pojmů
Prodávajícím a provozovatelem katalogu je fyzická osoba Lukáš Nečas se sídlem Tučapy 142, PSČ 683 01, IČ: 86928651, zapsaným v Živnostenském rejstříku od 2.7.2008 pod evidenčním číslem ŽŘ/501/08 UJ. Evidujícím úřadem je Živnostenský úřad města Vyškov. Lukáš Nečas je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelských subjektů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje kupujícímu služby.

Zákazníkem katalogu je kupující. S ohledem na platnou právní úpravu se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel je každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel. Za podnikatele se považuje každá osoba, která uzavírá smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností, či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Prodávající a kupující spolu a nerozdílně vystupují jako smluvní strany (tj. dále jen jako „smluvní strany“).

Kupní smlouva
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím do katalogu. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím/spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky prodávajícím je potvrzeno přijetím informativního e-mailu kupujícím na jím zadanou e-mailovou adresu v jím odeslané objednávce. Na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku" nebo odesláním formuláře stisknutím klávesy ENTER.

Není-li kupujícím spotřebitel, je návrhem na uzavření kupní smlouvy kupujícím odeslaná objednávka. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a to včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí, nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Pokud kupující odmítne převzít již zaslané zboží bez vad znemožňující řádné užívání zboží, budou mu účtovány skutečné náklady spojené s vrácením zboží vzniklé prodávajícímu.

Práva z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy si kupující věc převzal:

má věc vlastnosti, které si strany ujednaly nebo na základě reklamy prodávajícího prováděné, a chybí-li ujednání vlastností, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,
se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku,
je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvanácti měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.
Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v katalogu), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že spotřebitel chce dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy nejlépe s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat i na adresu provozovny prodávajícího či na emailovou adresu prodávajícího reklamace@machinetech.cz.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím na číslo účtu kupujícího pro vrácení peněz. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Prodávající může započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží na vrub kupní ceny, která má být kupujícímu vrácena.

Právo na odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá spotřebitel zejména v případě smluv:

o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.
Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „na objednávku“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny na účet.

Informace o kupujícících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Kupující při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení a náklady na telefonní hovory) si hradí vzniklé náklady sám.

Závěrečná ustanovení
Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím emailové adresy reklamace@machinetech.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na emailovou adresu kupujícího.

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, tím je Česká obchodní inspekce a postupovat dle pravidel jimi uvedených.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném v katalogu prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný pouze kupujícímu.

Smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 23. srpna 2016.